Foar de jeugd, fan de jeugd, troch de jeugd

MasqueradeTheater, in jongereintoanielploech yn Noardeast Fryslan, is sunt oktober 2013 aktyf. De jeugd kin har by dizze groep untwikkelje op ferskate terreinen sa as drama, muzyk, dekoruntwerp en technyk. Mar ek  bestjoerlike kanten, lykas skathalder, sekretariaat, PR en it oanstjoeren fan ferskate dissiplines wurde troch de jeugd dien. Mei help fan de regisseuse en de muzykdosint by dizze foarstelling, regelet de jeugd safolle moogelik dingen sels. Sy ha in grutte stim yn wat der bart binnen MasqueradeTheater. Wy jouwe de bern in kans om te aktearjen, te sjongen en te dunsjen en dat letter te presentearjen oan publyk. Se meitsje diel ut fan in hechte groep en leare harsels kennen. Alles dat nedich is om in foarstelling te meitsjen, is troch us eigen hannen makke. Fan tekst oant muzyk, fan dekor oant poster. Omdat de jeugd dizze foarstelling mei-inoar makket, is us slogan: foar de jeugd, fan de jeugd, troch de jeugd.

Spilers

Us ploech bestiet mominteel ut akteurs en muzikanten yn de leeftiid fan 8 oant 18 jier. De iene sit noch op de basis- of middelbere skoalle, wylst in oar al studearret.
Wy binne grutsk dat we dizze moaie ploech presintearje kinne, dy yn july 2017 wer in prachtige foarstelling spylje sil.Bestjoer

Us bestjoer bestiet op it momint ut 8 leden.

Vera van Lierop
Klaas-Jan de Groot
Femke Sangers
Harwin Kloosterman
Anna Bosma
Roelina Smedema
Alle-Willem Kooistra
Bianca Wiersma


Mochten jo kontakt mei us ha wolle klik dan hjir!


spelerfoto
Wa bin ik?Vera van Lierop
Myn hobby'sMuzyk meitsje en sjonge. Yn teaters moaie foarstellingen sjen
Dreamt fanMuzyk learares wurde en oan bern har passy foar muzyk en sang oerbringe oan eltsenien dy't dat hearre wol
Koart omskreaun
In echte dreamer dy't tinkt yn muzyknoatsjes, lawaaimakker op'e piano en gitaar en
se kin prachtige taarten bakke en fersiere.
spelerfoto
Wa bin ik?Bianca Wiersma
Myn hobby'sRegissearje en dingen betinke.
Dreamt fanMasqueradeTheater op'e kaart sette mei dizze machtige ploech jongerein.
Koart omskreaun
In kreftige tuzenpoat dy't altyd foar in oar klear stiet,
haldt fan bad-eintjes en wille hawwe.
spelerfoto
Wa bin ik?Klaas-Jan de Groot
Myn hobby'sKreatyf toanielspylje en makket graach moaie dingen fan hout.
Dreamt fanIn goede baan en in leuk gesin.
Koart omskreaun
Aardige, sympatike en serieuze jongeman.
Tige kreatyf en boukundich. Hat yn de technykploech in nije utdaging fun.
spelerfoto
Wa bin ik?Harwin Kloosterman
Myn hobby'sToanielspylje by Masquerade
Dreamt fanDwaan watst wolst en der dyn jild mei fertsjinje, oftewol fan dyn hobby dyn wurk meitsje, dan is 't altyd goed.
Koart omskreaun
Fynt it noflik dat dingen goed geane en is in perfeksjonist. Hy is de jongste fan de dekorploech, komt mei nije ideeen en is in oanwinst foar de ploech.
spelerfoto
Wa bin ik?Femke Sangers
Myn hobby'sGitaar spylje, sjonge en skriuwe fan ferskes
Dreamt fanOptrede foar in grutte seal mei publyk liket har wol wat ta.
Koart omskreaun
Se is sosjaal en kin net tsjin unrjocht, ek hat se in hekel oan minne grammatika en is se goed yn Latyn en Gryksk. Se is ek regy assistint en sekretaresse.
Nog geen foto beschikbaar
Wa bin ik?Anna Bosma
Myn hobby'sToaniel, oarder skeppe ut gaos en by freonen weze.
Dreamt fanGerjochten ut'e oven mei tsiis.
Koart omskreaun
Iepen en leaf selskipsminske dy't altyd yn is foar in spultsje. De skathalder fan MasqueradeTheater dy't goed op us sinten past
spelerfoto
Wa bin ik?Alle-Willem Kooistra
Myn hobby'sFotografearje is myn grutte hobby mar ik mei ek graach film sjen en nei teater ta gean.
Dreamt fanOp it stuit dream ik fan snorren en prukken en fleantuchpiloat wurde.
Koart omskreaun
Kalme kreft efter de skermen, hy hat it mier oan minsken dy net earlik binne en oan spruten.
spelerfoto
Wa bin ik?Roelina Smedema.
Myn hobby'sMuzyk meitsje, sjonge en leze.
Dreamt fanWol letter wat mei sjongen dwaan of muzykdosint wurde.
Koart omskreaun
Leave restige ferlegen jonge frou dy't letter graach in grutte stjer wurde wol en dan nea wer sprutsjes hoecht te iten.

Spilers
Us ploech bestiet mominteel ut akteurs en muzikanten yn de leeftiid fan 8 oant 18 jier. De iene sit noch op de basis- of middelbere skoalle, wylst in oar al studearret.
Wy binne grutsk dat we dizze moaie ploech presintearje kinne, dy yn july 2017 wer in prachtige foarstelling spylje sil.

Remco Hoogsteen
Femke Sangers
Carenza van der Meulen
Harwin Kloosterman
Joan Schippers
Susanne Hoogsteen
Maaike de Boer
Klaas-Jan de Groot
Jissy Klarenbeek
Age Jepkema
Sharon Niesing
Hanna Schotanus
Jesse van Wieren
Nyneke Klarenbeek
Oetsen van der Veen
Peter Jepkema
Joukje de Jong
Marieke Berends
Vera van Lierop
Nienke Eikens


spelerfoto
Wa bin ik?Maaike de Boer
Myn hobby'sMuzyk lusterje, sjonge, dunsje en toanielspylje.
Dreamt fanGoede baan en in lokkich libben.
Koart omskreaun
Doelfest, serieus en in trochsetter earste klas.
spelerfoto
Wa bin ik?Jissy Klarenbeek
Myn hobby'sHynsteride, toanielspylje en sporte.
Dreamt fanStudearje oan de keunstakademy.
Koart omskreaun
Leaf en noflik famke, wol wat ferjitlik. In bytsje in dreamer, se is mal mei hynders
en is hiel goed yn toanielspylje.
spelerfoto
Wa bin ik?Hanna Schotanus
Myn hobby'sMuzyk meitsje op'e blokfluit, scouting, toanielspylje en kreatyf dingen meitsje.
Dreamt fanYn it Great Barrier Reef swimme of snorkelje.
Koart omskreaun
Leaf grappich famke,
altyd goed sin en fol mei enerzjy, Masquerade is wat se it leafste de hiele dei dwaan soe.
spelerfoto
Wa bin ik?Remco Hoogsteen
Myn hobby'sMuzyk meitsje is syn libben, game en toanielspylje mei hy ek graach dwaan.
Dreamt fanIn Hammond B3 oargel dat soe hy machtich fine om te hawwen
Koart omskreaun
Syn fingers bewege altyd. Hy wol letter muzykaal astronaut wurde en hy haldt net fan minsken dy't net fan minsken halde.
spelerfoto
Wa bin ik?Joan Schippers
Myn hobby'sToanielspylje, majoarettes, taart bakke en knutselje
Dreamt fanMei MasqueradeTheater bysundere en leuke dingen dwaan sa dat wy ferneamd wurde
Kort omskreaun
Dizze kletskous hat altyd grutte glimk op'e holle se hat it it mier oan ruzje en hutspot.
Nog geen foto beschikbaar
Wa bin ik?Oetsen v/d Veen
Myn hobby'sFollybal, bisten, komputerje en sjonge.
Dreamt fan
Dat hy letter in bekende sjonger wurde sil. Syn motto is: dat eltsenien lokkich libje mei, mei respekt foar elkoar.
Koart
omskreaun
In earlike leave jonge, dy't net tsjin unrjocht kin en in oar graach helpe wol.

Nog geen foto beschikbaar
Wa bin ik?Jesse van Wieren
Myn hobby'sToanielspylje, hiphopdunsje en game.
Dreamt fanLetter yn in grutte kabaretshow spylje.
Koart omskreaun
Positive jonge dy't goed is yn wiskunde, haldt net fan oarloch en spruten. Mar hy is wol gek op knuffeljen en snobbersguod.
spelerfoto
Wa bin ik?Age Jepkema
Myn hobby'sMuzyk meitsje en nei muzyk harkje, jamme mei freonen.
Dreamt fanYn line-up stean fan Rock Werchter festival, wol graach in eigen studio hawwe.
Koart omskreaun
Restige rots yn de braning dy't net fan geseur haldt en rabbelkletspraat. Syn motto is: Libje en bruk dyn kansen.
spelerfoto
Wa bin ik?Susanne Hoogsteen
Myn hobby'sAkteren, tekenje en turnje.
Dreamt fanDizze leave spontane sosjale meid wol letter as se grut is yn in film spylje en midden yn de nacht pizza ite. In wraldreis meitsje stiet ek op har to do list.
Koart omskreaun
Leaf kreatyf famke. Wol in oar graach helpe. Hat in hekel oan rommel mar is sels ek in rommelkont. 
spelerfoto
Wa bin ik?Sharon Niesing
Myn hobby'sAktearje, sjonge, fuotbal en skilderje.
Dreamt fanDreamt fan letter gelokkich wurde mei hiel folle leave minsken om har hinne. Wannear sy de banketbakker fan it jier wurdt? Dan bakt sy de allerlekkerste dingen ea foar us!
Koart omskreaun
Prachtich famke dy't net fan rein haldt, in grutte rommelkont is...mar noait wat kwyt is, allinnich as har mem it oprommet. En foar eltsenien frede op ierde wol.
spelerfoto
Wa bin ik?Peter Jepkema
Myn hobby'sDrumme en judo. Bin ek gek op komputerje en spultsjes spylje.
Dreamt fanYoutuber wurde of in bekende drummer, want der bin ik goed yn. Ik wol nei Ingelan mar gjin idee werom.
Koart omskreaun
Dizze stoere jonge hat in hekel oan skoalle en spinnen. Haldt net fan opromjen en is dan dan ek wol ris wat kwyt.
spelerfoto
Wa bin ik?Nyneke Klarenbeek.
Myn hobby'sGym, hynsteride, kletse en toaniel.
Dreamt fanToanielspiler wurde of plysjeagint en dan minsken helpe.
Koart omskreaun
 In leaf undogens sterk famke, stil sitte is lestich. Meist har wekker meitsje foar reade koal mei in gehakbal mar net foar wytlof want dan wurdt se lilk.
spelerfoto
Wa bin ik?Carenza van der Meulen
Myn hobby'sMarjorette, toaniel fyn ik geweldich mar hutten bouwe, picknicken en kletse ek.
Dreamt fanGraach soe ik yn in grut orkest op myn fioele spylje. Woe graag dat der yn de wrald nea mear pest wurdt.
Koart omskreaun
Dit leave famke had in kipnugget ferslaving, der kinsto altyd foar wekker meitsje, mei ierappelsalade makkest har net bliid.
spelerfoto
Wa bin ik?Marieke Berends
Myn hobby'sToaniel spylje, ofpraten mei freondinnen en mei de hun boartsje
Dreamt fanYn in grutte musical spylje, mem seit: Joop van den Ende, mar eins wol se letter regisseuse wurde
Koart omskreaun
In leave rommelkont dy't foar eltsenien yn de wrald fleurigens wol. Se hat mier oan sprutsjes en oarloch.
spelerfoto
Wa bin ik?Nienke Eikens
Myn hobby'sStudearje, swimme,winkelje, muzyk lusterje en meitsje
Dreamt fanDat se alle minsken om har hinne en op strjitte lokich sjocht
Koart omskreaun

Dizze sosjale jonge dame is tige behelpsum mar kin ek wol eigenwiis weze. Se kriget min sin fan taalfouten, wite beanen yn tomatensaus mar iten mei bamikruderijen slacht alles.